• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

กาฬสินธุ์ดีเดย์ 1 เม.ย. 65 ปรับเป็นพื้นที่สีเหลือง เร่งอบรมผู้ประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน SHA เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่างระหว่างอบรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เช้าวันนี้ เวลา 09.30 น. นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนวิธีการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย ซึ่ง SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่งระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

ล่าสุดวันนี้ (1 เม.ย. 65) จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ออกคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3847/2565 (ฉบับที่ 44) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกพื้นที่สถานการณ์ ปรับพื้นที่จังหวัดอยู่ในกลุ่มโซนสีเหลือง ข้อปฏิบัติของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA COVID-19 รอบรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid) กรมอนามัย บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ส่วนร้านที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA Plus กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือมาตารฐานความปลอดภัยป้องกัน COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) กรมอนามัย บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในขณะทำการแสดง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!