• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

สภาอุตสาหกรรมฯ Work Shop ทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการบนวิถีปกติใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2565 เปิดเวที Work Shop การทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ศูนย์ AC DELGO (ศูนย์เซฟโรเลต ตรงข้าม ม.กาฬสินธุ์) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2536 ภาคเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรก เพื่อผลักดันการจัดตั้ง “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อจะให้องค์กรนี้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของเอกชนในการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และประสานงานกับภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

น.ส.ชนิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากข้อมูลของนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งในด้านอุปสงค์ (Demand) จากอัตรานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยปีละกว่าประมาณ 7-10% ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 20% ของจีดีพี โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยจะมากกว่า 60 ล้านคนภายในปี 2566 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีมูลค่ามากกว่า 25% ของจีดีพี หรือ สร้างรายได้เป็น 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันด้านอุปทาน ( Supply ) คือ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ก็กำลังพบกับความกดดัน ทั้งจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากนวัตกรรมดิจิตอล ซึ่งมีผลทำให้ นักท่องเที่ยวมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลาย มีความเฉพาะตัวมากขึ้น มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระขึ้น มีการค้นหาข้อมูลและการจองแบบออนไลน์มากขึ้น และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังต้องพบกับ การแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ที่ได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะสามารถช่วยฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายความเจริญไปยังชุมชมต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ จึงได้วางยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวกันต่อเนื่อง”

ดังนั้นวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาร่วมกันระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์แผนกลยุทธ ์หรือแผนยุทธศาสตร์ โดยได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว แบบบูรณาการบนวิถีปกติใหม่”

และร่วมกันวางเป้าหมายพันธกิจของสภาฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการบนวิถีปกติใหม่ เชื่อมโยงประสานงานการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดผ่านเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียทางการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานบริการสู่สากล สร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มาเยือน และสร้างช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ เที่ยวกาฬสินธุ์.com ต่อไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com