• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

เอกชนกาฬสินธุ์รวมทัพ รวมพลังตกผลึกพลิกผังเมือง สร้างมิติใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าลงทุน

งานนี้ถือเป็นอีกงานที่เป็นประวัติศาสตร์ขององค์กรภาคเอกชนรายใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงมากที่สุดอีกงานหนึ่ง โดยเฉพาะ 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจ “ผังเมือง เรื่องของบ้านเมือง เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความก้าวหน้าของสังคม” ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยัน เหล่าสุอาภา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผังเมืองเพื่ออุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตคณะกรรมการกำกับผังเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเวทีเสวนา พร้อมด้วย นางพิไรรัตน์ บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดกาฬสินธุ์, คณะประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย และรับฟังความคิดเห็นและปัญหาร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

โดยเวทีการประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นร่วมกันของภาคเอกชน เกี่ยวกับรูปแบบของผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า มีผลอย่างไรกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า พาณิชย์ และภาคการท่องเที่ยว

นางพิไรรัตน์ บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ไม่ลิดรอนสิทธิ์ของเจ้าของธุรกิจ พร้อมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นเสนอแนะให้กับภาคเอกชน โดยในครั้งนี้หวังจะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตกผลึกให้ชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสที่เราจะขับเคลื่อนในครั้งต่อไปเป็นแนวทางใด เพื่อรวบรวมข้อมูลไปสู่ท่านผู้ว่าฯ และท่านผังเมืองฯ โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านนายก อบจ. เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนในครั้งนี้

ด้านนายสุริยัน เหล่าสุอาภา วิทยากรในครั้งนี้ ได้บรรยายหัวข้อ กรอบยุทธศาสตร์ในการวางผังเมือง, กรมโยธาธิการและผังเมือง กับ ภารกิจการผังเมือง, ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยมีผังอะไรบ้าง, กระบวนการวางผังเมืองรวมใหม่, การผังเมืองกับการพัฒนาเมืองด้วยการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่, การใช้บังคับผังเมืองรวม: ปัญหา อุปสรรค, พื้นที่ที่ไม่อยู่ในการบังคับใช้จาก พรบ.ผังเมือง, กฎหมายที่เกี่ยวข้องการการวางผังเมือง ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก จนทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ ต่างได้แลกเปลี่ยนซักถามข้อมูลจนเลยเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันไปถึงเวลา 13.30 น. เพราะต้องการทราบข้อกฎหมายต่าง ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และน่าลงทุนต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com