• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด วางแผนเชิงรุกในการพัฒนาส่งเสริมเกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยว

วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านโฮม สวนอาหารบ้านโฮม & รีสอร์ท ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี พ.ศ. 2565 จัดการปประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมได้นำเสนอแผนเชิงรุก ในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว ทั้งการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลกิจกรรม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความต้องการที่จะอยากให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมด้านต่าง ๆ และยังได้รับข้อเสนอแนะจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อการขับเคลื่อนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

คณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการ, น.ส.เสาวนีย์ พันธ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ, นายดอกรักษ์ สุมาลัย กรรมการ, นายนิคม อุปชีวะ กรรมการ, นางมัณฑนา เล็กสมบูรณ์ กรรมการ, นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ กรรมการ, นายสุขี ซองศิริ กรรมการ, นางกุหลาบ พิศวงศ์ กรรมการ และ นายภูมิ หมั่นพลศรี กรรมการ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด “สร้างรายได้ และความสุข อย่างยั่งยืน”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com