• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

วท.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 1 ล้านกว่าบาท หนุนเด็กเรียนดีมีวินัย

ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอุปการะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวในนามผู้ดำเนินโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ว่าวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2495 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 72 ปี ได้มีการพัฒนา การเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจำนวนนักเรียน 1,810 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีจำนวนนักศึกษา 1,415 คน และ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต มีจำนวนนักศึกษา 109 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา 3,334 คน มีทั้งผู้ที่มีความพร้อม และไม่มีความพร้อม เพื่อเป็นการให้โอกาสทาง การศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ขาดความพร้อมในการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษานี้ตลอดมา โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากพ่อค้าคหบดี หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้การสนับสนุน
– ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 173 ทุน
– ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 192 ทุน
– แผนกวิชา 1
– ทุนระดับปริญญาตรีทุนละ 5,000 บาท จำนวน 24 ทุน

จำนวนทุนรวม 389 ทุน ยอดสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,077,700 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว นำไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com