• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โชว์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เช้าวันนี้ (4 มี.ค. 65) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และประเมินผลรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสนามบิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เป็นหลักในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษา นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอันพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย”

“จากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทำให้ทราบว่า เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพมาพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อให้การเรียน การสอนสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสอดรับกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในระบบการศึกษายกกำลังสองของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น”

ซึ่งหลังจากการเปิดงานผ่านระบบออนไลน์แล้ว คณะผู้บริหาร ได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับลูกศิษย์ ที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และประเมินผลรายวิชาโครงการ ก็พบมีสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นงาน ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับจังหวัด ระดับภาค เป็นสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ และจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

โดยรายชื่อผลงาน ที่ได้รับรางวัลในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
1. ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ
2. โรงเรือนเพาะปลูกระบบ EVAP ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IOT
3. สมาร์ทฟาร์มเพาะจิ้งหรีด
4. เครื่องตัดใบข้าวด้วยพลังงานไฟฟ้า
5. รถไถมินิเพื่อการเกษตร
6. ตู้อบแห้งควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
7. เครื่องทำสุญญากาศจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
8. เครื่องปลอกเปลือกฝักหอม
9. เครื่องถอนมันสำปะหลัง
10. การพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนจากถ่าน
11. เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค์ 2 ทางเลือก
12. การพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงระบบดิจิตอลพร้อมหาค่าดัชนี
13. Dino Robot หุ่นยนต์ทางการแพทย์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com