• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 9 สาขายอดฮิต ประจำปี 2565

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ Kalasin Industrial and Community Education College (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 สาขาวิชายอดนิยม สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ได้เลยที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. จำนวน 9 สาขาวิชา ระดับ ปวช. ประกอบด้วย สาขางานยานยนต์, สาขางานตัวถังและสีรถยนต์, สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, สาขางานผลิตภัณฑ์, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการโรงแรม

ระดับ ปวส. ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า, สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, สาขางานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, สาขางานการบัญชี, สาขางานธุรกิจดิจิทัล และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่