• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ เปิดเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง

เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมกว่า 378 ไร่ ให้เป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ “เรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง” ตามโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ดร.จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ

ดร.จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” หลักเกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องขังในพื้นที่ ของเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาชีพ นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย “ศาสตร์พระราชา” กอปรกับ กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการเรือนจำท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการบริการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาจากผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง จึงได้พัฒนาพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เป็นเรือนจำท่องเที่ยว ตามโครงการเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง” โดยการพลิกแผ่นดิน พื้นทราย ป่าไผ่ในพื้นที่แห้งแล้ง 378 ไร่ ด้วยสองมือและหัวใจของผู้กระทำผิดต่อสังคม สู่ศาสตร์ของพระราชา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อการมีงานทำและสงเคราะห์ ให้มีอาชีพภายหลัง อาชีพภายหลังพ้นโทษ และได้พัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับเยี่ยมชมการทำ โคก หนอง นา โมเดล การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ของสถานที่ตรวจพิสูจน์ฯ เดิม สำหรับศึกษาดูงานการจำลองขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรือนจำ และพัฒนาให้เป็นสวนอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากฝีมือผู้ต้องขัง และให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว (แลนด์มาร์ค) ของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองไปยังอำเภอสมเด็จได้เที่ยวชม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษได้เรียนรู้ตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร์พระราชาที่จะนำกลับไปสร้างรายได้สู่ครอบครัวหลังจากพื้นโทษออกไป นอกจากนี้ “เรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง” ยังต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มาเรียนรู้ ซึ่งต่อไปก็จะมีสินค้าบริการอจากฝีมือผู้ต้องขัง รวมไปถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

ด้านนายวิทยา ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ภายในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ในส่วนของศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง มีสัตว์เลี้ยงพื้นเมืองทุกชนิด รวมไปถึงแปลงเกษตร สินค้าจักรสาน เพราะที่นี่จะเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับครอบครัว ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้ทักษะอาชีพของผู้ต้องขัง ภายในโคกหนองนาของเรา

สำหรับโครงการเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง” เปิดให้บริการฟรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ นักท่องเที่ยวที่มาเป็นคณะ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่โทร. 043 840061 ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาไม่เยอะหรือมาแบบครอบครัว สามารถเข้าชมฟรี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!