• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

” พิพิธภัณฑ์สิรินธร เปิดตัวอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ “

กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครมัคคุเทศก์ กาฬสินธุ์ จีโอพาร์ค (Kalasin Geopark) หลักสูตรเข้มข้น” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566 และ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร รวมทั้งพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ อุทยานธรณีขอนแก่น และอุทยานธรณีโลกโคราช โดยได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์”

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้ที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกจาก100 คน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนสู่การเป็นกาฬสินธุ์จีโอพาร์ค (Kalasin Geopark) แผนงานที่ 1ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จนเหลือตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ 7 อำเภอประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาลตำบลโนนบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสหัสขันธ์ โรงเรียนคำม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง วนอุทยานภูแฝก เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ และจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติทักษะในด้านการท่องเที่ยว เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้นำเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร และเรื่องความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งเรื่องศักยภาพความโดดเด่นของอุทยานธรณีกาฬสินธ์ ด้านธรณีวิทยา นิเวศน์วิทยา และด้านวัฒนธรรม โดยวิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี

นอกจากนี้อาสาสมัครนำเที่ยวทั้ง 20 คน ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธณี ใกล้เคียง เช่น อุทยานธรณีขอนแก่น อุทยานธรณีโลกโคราช ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น ทั้ง 20 คน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครนำเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ 7 อำเภอ ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

 

** สอบถามรายละเอียดอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 043-871613 ต่อ 107 คุณแสงกนก ศักดิ์เมือง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ