• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ MOU สร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพสู่ความเป็นสากล

วันที่ 10 ก.ค. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์, นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์, นางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรม คณะครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีบทบาทเน้นที่ New Skill Up Skill and Re Skill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพใหม่รองรับ Disruptive Technology สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ติดตามควบคุมกำกับสถานศึกษาที่ได้รับรองหลักสูตรในการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับรอง ให้ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงฯ กำหนด ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ ให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงฯ กำหนด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ภาคีเครือข่ายทั้ง 4 หน่วยงาน ตกลงร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในการผลิตและพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สนองโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการบริการและวิชาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งยังยกระดับพัฒนาทักษะนวดไทยเพื่อสุขภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นสากล

สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพสูงเพื่อระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างภาพลักษณ์ คุณค่าจิตอาสาและบริการประชาชน ทำให้เกิดโครงการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 48 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน