• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

ประชุมหารือแนวทางจัดการศึกษาสำหรับ Young Smart Farmer เพื่อพัฒนายกระดับอาชีพเกษตรของตนเอง ไปเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเทียบโอนเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาตรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลัยชีวิต) และนายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย /ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือแนวทางจัดการศึกษา สำหรับเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ยังไม่จบปริญญาตรี และต้องการวุฒิการศึกษาจากการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับต่อยอดอาชีพเกษตรกรของตนเองไปเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง ไปเป็นผู้ประกอบการ โดยเทียบโอนเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี หลักสูตร การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดการศึกษาจากการพัฒนาอาชีพของตนเองของกลุ่ม Young Smart Farmer ที่ประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองอยู่แล้ว แต่ยังไม่จบปริญญาตรี และมีความต้องการได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆในอนาคต ด้วยการจัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาต่อยอดอาชีพการเกษตรของตนเอง ไปเป็นผู้ประกอบการที่มีการ แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของตนเอง มีตลาดรองรับ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โดยมี อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Coaching ให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการได้จริง คือ มีผลผิต/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของตนเอง มีตลาดรองรับ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรียนที่แปลงของตนเอง เน้น TACIT KNOWLEDGE สร้างเกษตรกรยุคใหม่ ให้มีความรู้การเกษตรที่ทันสมัย และมีอุดมการณ์พัฒนาอาชีพเกษตรให้มั่นคง มีอยู่มีกินในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สจ.อำเภอฆ้องชัย

จะได้นำหลักการดังกล่าวนี้ ไปปรึกษาหารือกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายการศึกษาฯดังกล่าว ต่อไป

#การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

#เพิ่มโอกาสทางการศึกษา Young Smart Farmer #เรียนรู้จากอาชีพตนเองเป็น TACIT KNOWLEDGE