• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

โครงการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง กาฬสินธุ์จูราสสิคนิวเวิร์ลด์ ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี (Jurassic New World) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหารือร่วมกับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับ การจัดทำ โครงการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง “กาฬสินธุ์จูราสสิคนิวเวิร์ลด์ ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี” หรือ Kalasin Jurassic New World เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สากลของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยกร่างโครงการฯดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบให้กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจาก กระทรวงวัฒนธรรม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมเมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Kalasin Smart Green City) ด้วยการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร-กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ให้อยู่ในพันธกิจ 14 ประการ ประกอบกับ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บรรจุการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ไว้ในแผนงาน/โครงการสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) หมวด 4 แผนงานการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ – บรรพชีวิน – วัฒนธรรม –เส้นทางการท่องเที่ยว (Tourism Route) ข้อ 36 โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมการขับเคลื่อน Soft Power จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่สากลด้วยการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร เรื่อง กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก (Kalasin Jurassic World) ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังความเห็นจาก หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนา ผู้ประกอบการชุมชน นักประพันธ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์(นายธณิตย์ จิตนุกูล) มติที่ประชุม เห็นชอบสนับสนุนให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก (Jurassic New World) โดยให้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา โปงลาง หมอลำ เขื่อนลำปาว สะพานเทพสุดา บั้งไฟตะไลล้าน ทะเลตุง เป็นต้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) เพื่อพิจารณา

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) พิจารณาโครงการขับเคลื่อนซอฟเพาเวอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “กาฬสินธุ์จูราสสิคนิวเวิร์ลด์ ผ่ามิติทะลุโลกล้านปี” (Kalasin Jurassic New World) โดยที่ประชุม กรอ.มีมติเห็นชอบ มอบให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอของบประมาณจาก กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป ในการนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบโครงการสร้างภาพยนตร์ฯดังกล่าว ให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการเสนอขอรับงบประมาณจาก กระทรวงวัฒนธรรม ตามลำดับต่อไป สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ไว้ ณ โอกาสนี้

#Soft Power #Kalasin Jurassic City