• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับที่ 43! งดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 300 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ แต่ต้องไม่เกิน 500 คน

ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 752/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค. 65 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกคำสั่งฯ ฉบับ 43 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยได้เพิ่มการงดการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และมาตรการทางสังคม ให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตน ดังนี้

ให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่เลี้ยงเด็กเอกชน งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท (On Site) ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเทอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชัน (On demand) หรือศึกษาเองที่บ้าน โดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด (On hand) ตามความเหมาะสมแทน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่แต่ต้องไม่เกิน 500 คน และผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตท้องที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า

“ประชาชนที่เดินทางเข้ามาพำนักในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 และสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

อ่านรายละเอียด ประกาศฯ ฉบับที่ 43 ได้ที่นี่