• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

สกสค.กาฬสินธุ์ อบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำพื้นที่ 18 อำเภอ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์) จัดโครงการอบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายสุริยะ ใจวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. จาก 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 36 คนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นางมนต์ธิรา สำราญรื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีนโยบายให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการอบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดอบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 2 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน

ด้านนายสุริยะ ใจวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกต้อง และผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ประชาสัมพันธ์กิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา, สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทราบถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่ถูกต้อง ครอบคลุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com