• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พบสื่อมวลชน แถลงข่าวผลงานดีเด่นในรอบปี 66

ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน โชว์ผลงานดีเด่นที่ผ่านมาในรอบปี 2566 และผลงานในอนาคตปี 2567 พร้อมกับทำพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการขับเคลื่อน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์เป็นเมืองอุดมสุข” โดยมีพันธกิจการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และน่าศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับผ่าน ดี มีคะแนนร้อยละ 93.64

โดยก่อนพิธีลงนาม MOU ได้มีการแสดงชุดฮักกาฬสินธุ์ และสูงวัยใจเกินร้อย จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการแสดงดนตรีจินตลีลา จากโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ หลังจากพิธี MOU แขกผู้เข้าร่วมงานได้เดินเยี่ยมชมบูทภายในงาน จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมศูนย์ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!