• พุธ. ก.ค. 24th, 2024

กาฬสินธุ์ 11 พระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธา-มังคลาภิเษกวัตถุมงคล วาระที่ 11 วัดป่าโคกกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 19.19 น. ณ วัดป่าโคกกลาง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มี พิธีพุทธา-มังคลาภิเษกวัตถุมงคล วาระที่ 11 ขุนแผนจัทรราช (เทวดาน้อย) และ ขุนแผน 9 ดี 9 มงคล และพระสมเด็จประชานิยม (นั่งเมือง) โดยพระภาวนาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต 11 รูป ดังนี้
1. พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) อายุ 87 ปี (67 พรรษา) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (เจ้าอาวาส) วัดป่าพุทธมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2. พระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจันโท) วัดเหล่าสูงบุปผาราม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
3. พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี) วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
4. พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน) วัดบูรพาโคกเครือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5. หลวงปู่อุทัย สญฺญโต สถานปฏิบัติธรรมพลังพุทธคุณ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
6. หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมาราม จ.ศรีสะเกษ
7. พระครูโสตถิธรรมโสภณ (พระอาจารย์แว่น) วัดป่าโคกกลาง จ.กาฬสินธุ์
8. พระอาจารย์รุ่งระวี สิรินฺธโร วัดป่าสวนธรรมสิรินธาราม อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
9. พระครูพลญาณพิสุทธิ์ (พระอาจารย์สุรพล ธมฺมวโร) เจ้าคณะตำบลดอนจาน (ธ) วัดป่าทองประดิษฐ์ จ.กาฬสินธุ์
10. พระครูวินัยธรปราโมทย์ อมโร (พระอาจารย์แช่ม) วัดป่าวังพระเจ้า จ.ร้อยเอ็ด
11. พระครูสังฆรักษ์พุทธโชติ เมตฺติโก สำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าปากเข็ด จ.ร้อยเอ็ด

หลังจากนั้นวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ได้ทำพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก จต.ชอ. พระครูโสตถิธรรมโสภณ,ดร.(พระอาจารย์แว่น ธมฺมรกฺขิโต) โดยพระครูโสตถิธรรมโสภณ, ดร. ได้แจกวัตถุมงคลให้สาธุชนที่มาร่วมพิธีที่ต่อแถวรอรับวัตถุมงคลจากมือพระครูฯ จำนวนมาก

เปิดประวัติพระครูโสตถิธรรมโสภณ

พระครูโสตถิธรรมโสภณ (อนวัช) ฉายา ธมฺมรกฺขิโต นามสกุล สิญจวัตร์ อายุ 41 ปี พรรษา 21 วิทยฐานะ นักธรรมเอก, ป.ธ.3, ศน.บ.(พุทธศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) สังกัดวัดป่าโคกกลาง 285 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานะเดิม ชื่อ เอกราช นามสกุล สมอินทร์ เกิดวันเสาร์ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2526 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 21/2 บ้านสบเปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ นายเอกลักษณ์ สมอินทร์ มารดาชื่อ นางประไพ สอรักษา เปลี่ยนชื่อเป็น อนวัช นามสกุล สิญจวัตร์ ตามทะเบียนหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมของ นายมานพ-นางอนงค์ สิญจวัตร์

บรรพชา (สามเณร) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2542 ณ วัดชัยศรีดอนปอแดง โดยมีพระครูสิริชัยวัฒน์ (อุดม ญาณิสฺสโร) เจ้าคณะตำบลห้วยโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท (พระภิกษุ) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ วัดประชานิยม โดยมีพระราชญาณเวที (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิธรรมจารี (ธนสิทธิ์ ธมฺมจารี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดวราวุฒิ ญาณวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ธมฺมรกฺขิโต”

การศึกษาพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม/บาลี)
พ.ศ. 2542 – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร
พ.ศ. 2543 – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร
พ.ศ. 2544 – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร
พ.ศ. 2546 – สอบไล่ได้บาลีประโยค 1-2 สำนักเรียนวัดท่าตะคร้อเขาทอง กพ.
พ.ศ. 2567 – สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดสะอาด จ.ขอนแก่น

การศึกษาทางโลก (สายสามัญ)
พ.ศ. 2539 – จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงสวางวิทยายน จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2542 – จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดงสวางวิทยายน จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2545 – จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กพ.
พ.ศ. 2552 – ศาสนศาสตร์บัณฑิต ศน.บ.(พุทธศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ฯ กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2553 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
พ.ศ. 2564 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน้าที่ทางการศึกษา/การเผยแผ่/การปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. 2547 – เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2550 – เป็นพระบัณฑิตเผยแผ่ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2551 – เป็นประธานสงฆ์วัดป่าประชาสามัคคีธรรม (วัดป่าโคกกลาง)
พ.ศ. 2552 – เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนประชาอุทิศ
พ.ศ. 2553 – ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวัสดิ์โสภาราม
พ.ศ. 2557 – ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง
พ.ศ. 2560 – ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ. 2561 – เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2551 – ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูสมุห์อนวัช ธมฺมรกขิโต” ฐานานุกรมของพระราชญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ. 2552 – ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดอนวัช ธมฺมรกฺขิโต” ฐานานุกรมของพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
พ.ศ. 2557 – ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ “พระครูโสตถิธรรมโสภณ”
พ.ศ. 2566 – ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

การศึกษาพระกรรมฐานและพุทธาคมต่าง ๆ
พ.ศ. 2537 – ศึกษาพระกรรมฐานและพุทธาคม จาก หลวงปู่สาคร นาถสีโล วัดป่าอุดมพรดงสวาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2543 – ศึกษาพระกรรมฐานและพุทธาคม จาก พระครูปรากรมหิรัญญรักษ์ (หลวงพ่อราม ปรกฺกโม) วัดวังเงิน ต.น้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
พ.ศ. 2544 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ ฐิตปุญฺโญ) วัดปทุมธาราม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พ.ศ. 2545 – ศึกษาพุทธาคม จาก หลวงปู่ต้อย จนฺทสุวณฺโณ วัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2545 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูสิริภัทรพิสณฑ์ (หลวงปู่อ่วม สิริภทฺโท) วัดไพรสณฑ์ (ดงบังใต้) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย
พ.ศ. 2545 – ศึกษาพุทธาคม จาก หลวงปู่สนธิ์ เขมิโย วัดอรัญญานาโพธิ์ จ.นครพนม
พ.ศ. 2549 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2550 – ศึกษาพุทธาคมสายหลวงปู่ทองมา ถาวโร จาก พระครูวิมลสังวรคุณ (หลวงปู่ล้อม สีลสํวโร) วัดป่าเมตตาธรรม อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2550 – ศึกษาพุทธาคมจาก พระครูภาวนาสกลธรรม (หลวงปู่ขาว พุทฺธรกฺขิโต) วัดคูณคำวิปัสสนา ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
พ.ศ. 2551 – ศึกษาพุทธาคมสายหลวงปู่ทองมา ถาวโร จาก พระครูศีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) วัดป่าสักดาราม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2551 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูพิบูลนวกิจ (หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต) วัดกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. 2552 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์) สุสานทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
พ.ศ. 2554 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูพิพิธวรกิจ (พ่อท่านคล้อย อโนโม) วัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
พ.ศ. 2555 – ศึกษาพุทธาคม จาก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวัน จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2556 – ศึกษาพุทธาคม จาก พ่อหนานตั๋น สุขสบาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระสมุทรวชิรโสภณ วิ. (หลวงพ่ออิฎฐ์) วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
พ.ศ. 2558 – ศึกษาพุทธาคมสายเขาอ้อ จาก อาจารย์เด่น เขาอ้อ
พ.ศ. 2560 – ศึกษาพุทธาคมสายหลวงปู่เทศ/หลวงปู่เดิม (ตำราการสร้างมีดหมอ) จาก พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
พ.ศ. 2561 – ศึกษาพุทธาคมสายหลวงปู่โพธิ์/หลวงปู่เงิน/หลวงพ่อพิธ/หลวงพ่อทวี จาก หลวงปู่ยนต์ ฐิตสาโร วัดหล่ายหนองหมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
พ.ศ. 2562 – ศึกษาพุทธาคมสายหลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จาก พระครูโสภิตจริยานุวัตร (หลวงพ่อสมชาย เกสโร) วัดหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พ.ศ. 2562 – ศึกษาพุทธาคม จาก อาจารย์คมเดช โพนเงิน สำนักครูหอพระ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
พ.ศ. 2564 – ศึกษาพุทธาคม จาก พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจนฺโท) วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ (เมื่อครั้งท่านจำพรรษาที่สวนสงฆ์)

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!