• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

KSICEC ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” ให้มณฑลทหารบกที่ 23

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม, นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ,ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 นาย นศท.ญ ฐิติรัตน์ ชัยประโคม นร.สาขาวิชาการบัญชี และนศท.ยศพร พันธ์สอาด นร. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นผู้นำเสนอผลงาน และส่งมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” เพื่อใช้วัดอุณหภูมิความร้อนระหว่างการฝึก แจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นถึงครูฝึก ส่งมอบให้กับทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีท่าน พันเอกอุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นผู้รับมอบพร้อมคณะ

“KSICEC” ย่อมาจาก Kalasin Industrial and Community Education College เป็นอักษรย่อชื่อวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ในภาษาอังกฤษ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com