• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กลุ่มคนดีจิตสาธารณะร่วมก่อตั้งสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พน้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีประกาศก่อตั้งสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 โดยมี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 E ไลออนแสวง วรรณรัตน์ เป็นประธานในพิธี อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ไลออนพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ เป็นผู้ประกอบพิธี รวมทั้งคณะกรรมการบริหารภาค นายกสโมสร หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมบ้านคุณแม่บูเลอวาร์ด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้โชว์ตีโปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมรับฟังอย่างไพเราะด้วย

ในการนี้ ได้แต่งตั้ง ไลออน ดร.สุชานาถ สิงหาปัด เป็น นายกก่อตั้งสโมสร ไลออนสุจิตรา โคกลือชา เป็นเลขาธิการสโมสร ไลออนยุพารัตน์ วรรณอำไพ เป็นเหรัญญิกสโมสร ไลออนศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ และไลออนวัชรพงษ์ ชาวสามทอง เป็นที่ปรึกษา สำหรับสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสมาชิก สังกัดสโมสรไลออนส์ประเทศไทยภาค 310 E ภายใต้สโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านคน จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก มีภารกิจตามอุดมคติคือ WE SERVE หรือ เราให้ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย อุทกภัย วาตภัย มุ่งมั่นให้บริการสังคม เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สำหรับรายนามสมาชิกไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ 2022 รุ่นก่อตั้ง เบื้องต้น ประกอบด้วย

สมาชิกกิตติมศักดิ์
ท่านศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านวิทยาธร บุญไกรสร
ประธานกรรมการบริหารในเครือวาเลนเซียกรูฟ

ดร.เกสร แสนศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงภาคประชาชน ด้านวิชาการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สมาชิกและที่ปรึกษาสโมสร
วัชรพงศ์ ชาวสามทอง ที่ปรึกษาสโมสร
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของบ้านโฮม สวนอาหาร & รีสอรท์ วนเกษตรบ้านโฮม โฮมสุขคาเฟ่

ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกสโมสร
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หุ้นส่วนผู้จัดการโรงแรมแทมมารีนเพลส และโรงแรมอีโค่เพลส

คุณธนัญชกร เชตวัน
รับราชการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เจ้าของคลินิก วรธรรมคลินิก

คุณโอฬาร สุลำนาจ
เจ้าของร้านอาหารบานปลาย

คุณโสภณ มูลหา
อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คุณสายยัน ศรีถม
เจ้าของมามีรถบ้าน

คุณลินทร์ณดา คำภูมิ
ผู้จัดการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

คุณปฏิวัติ โคกลือชา
เจ้าของ บริษัท ปฏิวัติการป้าย จำกัด

คุณภูมิ หมั่นพลศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คุณกฤษดา จิตปรีดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู
เจ้าของร้านนาคูมือถือ

คุณนุชจรี ใจสบาย
ธุรกิจทำไร่อ้อย

คุณวีรภัทร ราชชมภู
นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท

ผศ.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คุณเชิดชัย เฉิดจินดา
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

คุณกัลยาณุช โสภาคะยัง
เจ้าของ กวีวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

คุณอรทัย ลีหล้าน้อย
ธุรกิจทำไร่อ้อย

คุณสายฝน โพธิ์ทอง
ธุรกิจ รถบรรทุกส่งหินทรายตามร้านวัสดุก่อสร้าง (ไร่แสงตะวัน)

คุณนันติญา ศรีสุข
เจ้าของร้านเสื้อผ้า New Shop ค่ะ

คุณสุจิตรา โคกลือชา
เลขาธิการสโมสร
เจ้าของ หจก.โฮลเซลไวนิลปรินท์

คุณยุพารัตน์ วรรณอำไพ
เหรัญญิก สโมสร
เจ้าของมามีรถบ้าน

คุณตระกูล ภูพวงเพชร
กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของเว็บไซต์ Kalasinnews.com