• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 26 ผู้ว่าฯ ใหม่ “ศุภศิษย์ กอเจริญยศ” ขึ้นตำแหน่งผู้ว่ากาฬสินธุ์ คนที่ 56

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย ดังนี้

ประวัติ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 56

เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่น 17/2527 (เหล่าทหารราบ)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการฝึกอบรม/หลักสูตร

 • หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 58
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (บ.มท.) รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68
 • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

ประวัติการรับราชการ

 • 1 พฤษภาคม 2528 : หัวหน้าชุดยิงหมวดระวังป้องกัน ร้อย บก.กรมทหารราบที่ 16
 • 15 มิถุนายน 2536 : นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กรมการพัฒนาชุมชน
 • 29 กันยายน 2537 : นักการข่าว 3 สำนักงานจังหวัดนครพนม
 • 26 พฤษภาคม 2546 : นิติกร 6 สำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 18 มกราคม 2559 : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
 • 8 ตุลาคม 2561 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 • 15 พฤศจิกายน 2564 – 1 ธันวาคม 2565 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com