• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ธนาคารสีชมพูคู่สังคมไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

วันนี้ (30 มิ.ย. 2566) ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยมีนายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวเครือมาศ แสนคำ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ วิทยากรให้ความรู้ทางการเงิน ประกอบด้วย นายายอภิรักษ์ ลุนนากัน พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 7 และนายธนันพัชร หงษ์ทอง พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 5 โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายมานพ ภูทองขาว, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และยังเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยโครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรธนาคารออมสิน จำนวน 4 คน, คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จำนวน 26 คน และนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน

ด้านนายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพเฉพาะทางและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานการส่งเสริมประชาชนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ เป็นนโยบายและหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตรง โดยทุกสถานศึกษาในสังกัดต้องมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาอาชีพบรรจุในแผนงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนโยบายคือ การมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับองค์กรหรือเครือข่ายความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้การที่ประชาชนจะมีอาชีพที่ยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนที่มั่นคง ซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและการกู้ยืมเพื่อการนำไปประกอบอาชีพอย่างมั่นคงสืบไป

สำหรับรายวิชาที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จำนวน 12 ชั่วโมง มีจำนวน 8 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย
1. หลักสูตรจับจีบและผูกผ้า ครูผู้สอน นางจงจินต์ บุญไชยแสน
2. หลักสูตรงานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด ครูผู้สอน นายพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์
3. หลักสูตรคุกกี้และเค้ก ครูผู้สอน นางรัศมี คำมูล
4. หลักสูตรสระผม – เซทผมหญิง ครูผู้สอน นางวิไลลักษณ์ คารภูมี
5. หลักสูตรเสื้อเบื้องต้น ครูผู้สอน นางวันทนีย์ ถวิลการ
6. หลักสูตรการขับร้อง ครูผู้สอน นายเกษม วิเศษบุปผา
7. หลักสูตรสระผม – เซทผมชาย ครูผู้สอน นายศิวพร วรวิทย์
8. หลักสูตรช่างซ่อมพัดลม ครูผู้สอน นายธนายุทธ แก้วศักดิ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com