• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

งานโครงการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 พ.ค. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกันต์พงษ์ ภูหวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อบต.นาดี และนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวตำบลนาดีร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการคัดกรองของผู้เข้าร่วมงานตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยรับผิดชอบให้ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

  • บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท
  • บริการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน อบรมการทำน้ำสมุนไพร
  • บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) การตลาดออนไลน์และการไลฟ์สด

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com