• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

ประชุมเตรียมเก็บข้อมูลวิชาการเพื่อจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ มะม่วงมหาชนก กุ้งก้ามกราม และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับ นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส.ฟ้ารดา ภูทอง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ น.ส.รัศมี บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ และ น.ส.ธนาภรณ์ โสดา นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นำไปจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ รายการ คือมะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์ กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดแผนปฏิบัติงานพื้นที่ GI มะม่วงมหาชนก วันที่ 28 มิถุนายน2566 ที่อำเภอหนอกุงศรี กุ้งก้ามกราม วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่อำเภอยางตลาด และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ อำเภอสหัสขันธ์ โอกาสนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดทำเป็นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อจัดทำคำขอ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์(Geographical Indication: GI) ตามขั้นตอนต่อไป

#กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication: GI)

จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์ มะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์ และกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

#OKAY KALASIN #SMART GREEN CITY