• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ตามความต้องการของชุมชน

วันที่ 3 ก.ย. 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง) ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ สิบเอกโย อาชา รองปลัดเทศบาลตำบลหลุบ ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้เข้าอบรมและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) จัดตั้งขึ้นเพื่อซ่อม (repair) บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน และยังมีการสร้าง (build) อบรมต่อยอดและการสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชน พร้อมยังพัฒนา (top-up) ร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาจากแผนกวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี

ด้านนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น และยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ที่จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำครูช่างและนักศึกษาช่างแผนกต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ออกมาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) มาให้บริการชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง) ในวันนี้ขึ้น

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com