• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

เวทีแสดงผลงานและสะท้อนภาพฝันบทบาทสภาเกษตรกรในอนาคต และการประกาศนโยบายสาธารณะวาระให้ ๒๕๖๗ เป็นปีแห่งเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมจัดเวทีแสดงผลงานและสะท้อนภาพฝันบทบาทสภาเกษตรกรในอนาคต และการประกาศให้ปี 2567 เป็นปีแห่งเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี 20 พฤศจิกายน 2566


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โอกาสที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะมีอายุครบ 13 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ในการนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดเวทีแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และเวทีสะท้อนภาพฝันบทบาทของสภาเกษตรกรในอนาคต พร้อมเวทีการประกาศนโยบายสาธารณะวาระปี 2567

เป็นปีแห่งเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร ซี่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พ.ย.2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศากลางจังหวัด มีผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกรีนฟาร์มเมอร์ กลุ่ม OK Brand กลุ่ม TPOT กลุ่ม Dino Brand กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ประมาณ 70 คน

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การอ่านสารของ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบนโยบายให้เกษตรกรทั่วประเทศ 2. การนำเสนอผลงานสำคัญของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนยุทธศาสตร์ Kalasin Smart Green City พ.ศ.๒๕๖๗ โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.การสะท้อนมุมมองและภาพฝันที่อยากเห็นบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จากผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เกษตรกรยุคใหม่ โดยมี อ.ชัยพล ไชยคำมิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าของรางวัลนักพัฒนาอันทรงคุณค่า “อัญมณีศรีอีสาน” ของ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เป็นผู้นำในเวทีอภิปรายสะท้อนผลงานและบทบาทในอนาคตของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีประกาศนโยบายสาธารณะวาระ ปี 2567 เป็นปีแห่ง “เกษตรอัจฉริยะ และปีแห่งยุวเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์” โอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนเกษตรกร ร่วมเวทีดังกล่าว เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการภาคการเกษตร ตลอดจนบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นองค์กรของเกษตรกร โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร อย่างแท้จริง

#20 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ