• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ประกาศให้ ปี 2567 เป็นปีแห่งเกษตรอัจฉริยะ

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ประกาศให้ ปี 2567 เป็นปีแห่ง “เกษตรอัจฉริยะ – ยุวเกษตรกร และน้ำเพื่อการเกษตร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์, นางอัษณีญา บุศบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์, นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์, นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์, นางดวงใจ ทองโสภณ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากาฬสินธุ์, นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนผู้แทน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer กาฬสินธุ์, กลุ่มเครือข่าย Green Farmer กาฬสินธุ์, กลุ่มปราชญ์เกษตรกร กอ.รมน.กาฬสินธุ์ และผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมกันประกาศกำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567 เป็นปีแห่ง “เมืองเกษตรอัจฉริยะ” ปีแห่ง “เมืองยุวเกษตรกร” และปีแห่ง “น้ำเพื่อการเกษตร” เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรรมสู่การเกษตรยุคใหม่ ให้ทันสมัย รองรับการแข่งขันกับประชาคมโลก ตามนโยบายรัฐบาล ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันครบรอบ 13 ปี 20 พ.ย. 2566 วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แก่ การทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล การแนะนำสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อผู้ว่าราชการฯคนใหม่ ต่อประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ การนำเสนอผลงานและยุทธศาสตร์พัฒนากาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City ปี 2567 การรับมอบนโยบายด้านการเกษตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มุมมอง และภาพฝันที่อยากเห็นในอนาคต จากทุกภาคส่วน เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรของเกษตรกร โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร อย่างแท้จริง โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรฯ อย่างมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรเป็นสำคัญ ได้แก่ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป้าหมาย ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดหนี้สิน ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ จึงได้ประกาศนโยบายสาธารณะร่วมกัน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดให้ปี 2567 เป็นปีแห่ง เกษตรอัจฉริยะ ปีแห่งยุวเกษตรกร และปีแห่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกหน่วยงาน รวมพลังจับมือกันขับเคลื่อนฯอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ การศึกษา ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ให้เกิดความเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา และยกระดับอาชีพการเกษตร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง สืบไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com