• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

วันที่ 14 มี.ค. 65 นายศุภศิษย์ กองเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจหลัก คือการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ติดตามช่วยเหลือให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในระบบการควบคุมประพฤติ ในรูปแบบการไม่ควบคุมตัว โดยมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิดให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม โดยรับความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสนับสนุนภาระกิจของกรมคุมประพฤติอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ในโอการสการสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 30 ปี ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ กรมคุมประพฤติจึงกำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ รู้จักเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองคงคลัง และป้องกันการขาดแคลนโลหิตในสถานพยาบาลต่าง ๆ

โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติขึ้น โดยโครงการมนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราบการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com