• ศุกร์. มี.ค. 24th, 2023

วันที่ 14 มี.ค. 65 นายศุภศิษย์ กองเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจหลัก คือการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ติดตามช่วยเหลือให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในระบบการควบคุมประพฤติ ในรูปแบบการไม่ควบคุมตัว โดยมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิดให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม โดยรับความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสนับสนุนภาระกิจของกรมคุมประพฤติอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ในโอการสการสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 30 ปี ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ กรมคุมประพฤติจึงกำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ รู้จักเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองคงคลัง และป้องกันการขาดแคลนโลหิตในสถานพยาบาลต่าง ๆ

โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติขึ้น โดยโครงการมนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราบการ พ่อค้า ประชาชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!