• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกิจกรรม 1212 ETDA : สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ จ.บุรีรัมย์

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมเสวนา กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลก

ออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ ในกิจกรรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่ว จังหวัดบุรีรัมย์

AIS โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์  หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงซื้อขายออน์ไลน์ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเป็นความตั้งใจของ AIS ที่จะร่วมสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมี 2 แกนหลัก ได้แก่

  1. นำเทคโนโลยี (Technology) มาพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือในรูปแบบของบริการดิจิทัลที่ช่วยป้องกันภัยไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นAIS Secure Net, Google Family Link และ สายด่วนโทรฟรี 1185 – AIS Spam Report Center ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. การสร้างองค์ความรู้ (Wisdom) เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน  พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” โดยเราได้ผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ ตั้งแต่เด็ก เยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป โดยสามารถสร้างภูมิและเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ง่ายๆ กับหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ ฟรี ผ่าน https://learndiaunjaicyber.co.th/ 

สำหรับการที่ AIS ร่วมกิจกรรม“1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์”  กับ ETDA ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เป็นเกราะป้องกัน และประชาชนสามารถ

จัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ได้ และใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมีความสุข