• เสาร์. มิ.ย. 15th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อบรมเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบรรดาลใจให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่

วันนี้ (23 ส.ค. 2566) ที่ห้องประชุมไทรงาม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยมีนางขนิษฐา วิเชียรเขต อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

นางฌาณิศา เมฆตรง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์ และการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การบริการ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดโครงการขึ้นในวันนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com