• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

สมัครด่วน! 2 สาขาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่ วก.กาฬสินธุ์

สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ พลาดไม่ได้ ต้องมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค ประเภทวิชา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน ดังนั้นในปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยฯ จึงประกาศรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงตามสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

รหัสสาขาวิชา

 

สาขาวิชา

 

สาขางาน

 

แผนการรับปี 2567 (คน)

 

โควตา ปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
20101  

ช่างยนต์

ยานยนต์ 40 40
ตัวถังและสีรถยนต์ 40 40
20102 ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 40 40
20103 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 40 40
20104 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 40 40
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 40 40
20128 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20201 การบัญชี การบัญชี 40 40
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
20701 การโรงแรม การโรงแรม 40 40
รวม 800

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นจบปวช.ตรงตามสาขา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

รหัสสาขาวิชา

 

สาขาวิชา

 

สาขางาน

 

แผนการรับปี 2567 (คน)

โควตา ปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
30101  

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์ 40 40
เทคนิคซ่อมตัวถังและ          สีรถยนต์ 40 40
30143 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 40 40
30102 เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 40 40
30103 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 40 40
30104 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 40 40
30105 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 40
30128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 40 40
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30201 การบัญชี การบัญชี 40 40
30204 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล 40 40
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
30701 การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 40 40
รวม 880

 คุณสมบัติ และพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และ สาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสพติดทุกประเภทมาก่อน
 4. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

 กำหนดการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบสมัคร
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 8. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

* ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

สถานที่รายงานตัว และติดต่อสอบถาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 812101

ทั้งนี้ ในส่วนของเทรนด์ที่น่าจับตามอง คือ เรื่องการ Reskill -Upskill การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีกำลังเข้ามา ส่วนที่แรงงานกังวลว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนนั้น จริงๆ แล้วไม่ใช่ เทคโนโลยีเข้ามาเสริมทักษะของคนมากขึ้น เพราะหากคนไม่มีทักษะไอทีรองรับก็จะไม่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของงานได้ ซึ่งทั่วโลกยังไม่มีประเทศไหนที่สร้างคน Reskill และUpskill ได้อย่างสำเร็จ โดยเฉพาะ 2 สาขาวิชาอย่างช่างยนต์ และช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก หากต้องการติดต่อสอบถามกับครูผู้สอนโดยตรง ก็สามารถติดต่อได้ที่ ครูนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ โทร. 089 572 2232 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com