• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566”

(7 มิ.ย.66) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” โดยมีคณะครู นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมภายในงาน

นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ในนามผู้จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” ของจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ไปสู่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จึงจัดทำโครงการจัดงาน  “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้  กิจกรรมภายในประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการ  การประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดผลงานของนักเรียน ได้แก่  การประกวดการเขียนเรียงความ  การประกวดวาดภาพระบายสี การมอบเกียรติบัตร และชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน  300 คน

พิเชษฐ  ยากรี /มหาสารคาม